ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ

ਬੀਹ ਜੀ

ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਰੱਬਾ ਇਹ ਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਟੁਰਦੀ ਟੁਰਦੀ ਖਬਦੀ ਜਾਵਾਂ ਰਸਤਾ ਸਾਰਾ ਦਲਦਲ ਹੋਇਆ ਅਣ ਲਭਵੀਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਦਿਲ ਮਰ ਜਾਣਾ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਕੱਲੀ ਆਂ ਚਾਰ ਚੋਫ਼ੀਰਯੇ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਇਕ ਜੰਗਲ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਆ ਯਾਹ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ਿਅਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਬੇਦਰਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦਸ ਬੀਹ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਬੀਹ ਜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ