ਹਯਾਤੀ ਅੰਦਰ ਵਈ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਵਸੇ

ਫ਼ਰਹਤ ਅੱਬਾਸ ਸ਼ਾਹ

ਹਯਾਤੀ

ਅੰਦਰ ਵਈ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਵਸੇ
ਛਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਧੁੱਪ

ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁੰਡ ਈ ਚੁਬੱਹੇ
ਦੁੱਖ ਹਿੱਸੇ, ਸੁਖ ਚੁੱਪ

Read this poem in Romanor شاہ مُکھی

ਫ਼ਰਹਤ ਅੱਬਾਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ