ਖੋਲਣ ਚੌਦਾਂ ਅਗਸਤਾ ਆ ਗਿਆ ਐਂ ਮੇਰੇ ਫੱਟਾਂ ਚੋਂ ਖ਼ੂਨ ਮੋਘਿਆਂ ਨੂੰੰ
ਮੂਰਤ ਅੱਖ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚ ਪਿੱਟਦੀ ਏ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖੜੇ ਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ
ਇਕ ਨ੍ਹੇਰ ਸੀ ਖ਼ੂਨ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਛੀ ਵੇਖ ਕੇ ਛੱਡ ਗਏ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ
ਵੈਰੀ ਸੜਨਗੇ ਹੈਦਰੀ ਹਸ਼ਰ ਤੋੜੀ ਲੱਭੇ ਕਬਰ ਨਾ ਫੜ ਕੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ