ਕਿਸ ਧਰਤੀ ਸੇ ਹੋ ਤਮਮ

ਕਿਸ ਧਰਤੀ ਸੇ ਹੋ ਤਮਮ
ਕਿਸ ਨਗਰੀ ਕੇ ਬਾਸੀ ਰੇ
ਪਰਮ ਨਗਰ ਹੈ ਦੇਸ ਤੁਮਹਾਰਾ
ਫਿਰਤੇ ਕਹਾਂ ਉਦਾਸੀ ਰੇ

ਕਿਉਂ ਹੋਤੇ ਹੋ ਜੋਗੀ ਭੋਗੀ
ਰੋਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਗੀ ਰੇ
ਅੰਗ ਭਭੋਤ ਰਮਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰ
ਰਖਤੇ ਬਦਨ ਸਨਿਆਸੀ ਰੇ

ਅਪਣਾ ਆਪ ਕੇ ਦੀਖੋਵ
ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਹਕੀਕਤ ਕੀ
ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਜੋ ਯਾਰੋ ਹਰ ਗਜ਼
ਆਸੀ ਯਾ ਆਸੀ ਰੇਰ

ਤੁਮ ਹੋ ਸਾਗੀ ਤੁਮ ਹੋ ਸਾਗੀ
ਵਾਗੀ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਵਾਗੀ ਰੇ
ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਸਿਫ਼ਾਤ ਕੁ ਸਮਝੋ
ਆਪਣੀ ਕਰੋ ਸ਼ਨਾਸੀ ਰੇ

ਬਾਤ ਫ਼ਰੀਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਸੁਨਿਓ
ਲਾਕਰ ਦਿਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰ ਕੁ
ਦੋਨੋਂ ਜਗ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਤੁਮ ਹੋ
ਭੋਲੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਰਾਸੀ ਰੇ