ਅਲਫ਼ ਹਿਕੁ ਹਮ ਬੱਸ ਵੇ ਮੀਆਂ ਜੀ

ਅਸਾਂ ਕਿਨੂੰ ਦਿਲ ਚਾਐਵ ਵੇ ਯਾਰ

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਖ ਫਿਰਕਾ ਨਦੀ ਹੈ

ਇਸ਼ਕ ਲੱਗਾ ਘਰ ਵਿਸਰਿਆ

ਕਿਆ ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਖਾਈ ਹੈ

ਕਿਆ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਦਿਲ ਦਾ

ਕਿਸ ਧਰਤੀ ਸੇ ਹੋ ਤਮਮ

ਤੀਡੇ ਨੈਣਾਂ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ

ਤੋਂ ਬਣ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਰ

ਪਲ ਪਲ ਸਿਵਲ ਸਵਾਇਆ ਹੈ

ਪ੍ਰਦੇਸ ਡਹੋਂ ਦੀਦਾਂ ਅੜੀਆਂ ਵੇ ਯਾਰ

ਮਾਹੀ ਬਾਝ ਕੁਲਲੀ ਆਂਂ

ਮੈਡਾ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਤੋਂ ਮੈਡਾ ਯਾਰ ਵੀ ਤੂੰ

ਰੋਂਦੇਂ ਉਮਰ ਨਿਭਾਈ

ਵਿਚ ਰੋਹੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ

ਵੱਲ ਇਸ਼ਕ ਮਚਾਈ ਅੱਗ ਸਾਈਂ

ਸ਼ੈਹ ਰਾਂਝਾ ਅਲਬੇਲਾ

ਸਭ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਢੋਲਾ ਮਾਹੀ

ਸੰਨ ਸਮਝ ੜੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਜਾਹਿਦ ਤੋਂ

ਹੁਣ ਕੀਤਮ ਬਿਰਹੋਂ ਤੰਗ ਸਾਈਂ