ਖੋਜ

ਘਣ ਘਰਜ ਘਰਜ

ਘਣ ਘਰਜ ਘਰਜ ਕੜ ਕੜਕ ਕੜਕ ਫੜ ਫੜਕ ਫੜਕ ਉੜ ਉੜਤ ਉੜਤ ਜੁੜ ਜੁੜਤ ਜੁੜਤ ਥਰ ਥਿਰਕ ਥਿਰਕ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی