ਘਣ ਘਰਜ ਘਰਜ

ਘਣ ਘਰਜ ਘਰਜ
ਕੜ ਕੜਕ ਕੜਕ

ਫੜ ਫੜਕ ਫੜਕ
ਉੜ ਉੜਤ ਉੜਤ

ਜੁੜ ਜੁੜਤ ਜੁੜਤ
ਥਰ ਥਿਰਕ ਥਿਰਕ