ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਚਮਗਿਦੜ

ਲਾਡਲਾ ਸਰਕਾਰ

ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਚਮਗਿਦੜ ਵਿਚ ਹਨੇਰੀਆਂ ਪਲਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਨੂਰ ਆਲਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਹੋ ਮਰਦਾ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi