ਦਿਲ ਦੀ ਧੂਣੀ ਮੁੱਕਦੀ ਨਾਹੀਂ

ਲਾਡਲਾ ਸਰਕਾਰ

ਦਿਲ ਦੀ ਧੂਣੀ ਮੁੱਕਦੀ ਨਾਹੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਸੜਦਾ ਅੱਗ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਾਹੀਂ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਸੱਜਣ ਦਾ ਕਰਦਾ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਲਾਡਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ