ਤੋਂ ਅਲਾਉ ਅਜ਼ਲੀ

ਤੋਂ ਅਲਾਉ ਅਜ਼ਲੀ
ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਰਾ ਵਕਤੀ
ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖਾ
ਤੇਰਾ ਹੋਵਣ ਹਸਤੀ