ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਹਾਂ

ਮੁਲਕ ਐਮ ਜ਼ਮੁਰਦ

ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਖੁਰਦੀ ਮਨ ਨਾ ਤੱਕੋ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਖੁਰਦੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਾ ਵਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮੈਂ ਇਥੇ ਈ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੁਰਨਾ ਕਿਥੋਂ ਤੁਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਸਦਾ ਲਈ ਉਥੇ ਈ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕੋਈ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਮੁਲਕ ਐਮ ਜ਼ਮੁਰਦ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ