ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਈਏ ਕੀ

ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਈਏ ਕੀ
ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੱਘਰ ਼ ਕੀ

ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਕਾਫ਼ਰ ਨੇ
ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਪਾਈਏ ਕੀ

ਦੁਨੀਆ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਏ
ਇਥੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਈਏ ਕੀ

ਕਿੱਕਰ ਜੰਮਿਆਂ ਬਾਤਾਂ ਥੀਂ
ਮਹਿਫ਼ਲ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਈਏ ਕੀ

ਵੇਲ਼ਾ ਬਹੁੰ ਸਖ਼ਤੀਰਾ ਏ
ਦਲੜੀ ਨੂੰ ਫ਼ਰ ਮੁਈਏ ਕੀ

ਉਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵੈਰੀ ਏ
ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਬਨਈਏ ਕੀ

ਖ਼ਾਲਮਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ
ਜ਼ਫ਼ਰਾ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਕੀ