ਖੱਲ ਕੇ ਯਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋ

ਮੀਆਂ ਜ਼ਫ਼ਰ ਮਕਬੂਲ

ਖੱਲ ਕੇ ਯਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋ ਇੰਜ ਨਾ ਗਜਾ ਵਾਰ ਕਰੋ ਮਰ ਕੇ ਲੋਕੀ ਸੁੱਤੇ ਨੇਂ ਏਡਾ ਨਾ ਖੜਕਾਰ ਕਰੋ ਵਕਤ ਦੇ ਡੂੰਘ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤੇ ਪਾਰ ਕਰੋ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਥੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰੋ ਨਫ਼ਰਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਵੇਲ੍ਹੇ ਕਾਹਨੂੰ ਬੈਠੇ ਜੇ ਉਠੋ ਕੋਈ ਕਾਰ ਕਰੋ ਜਾਓ ਜ਼ਫ਼ਰ! ਅਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਨਾ ਗੁਣਹਗਾਰ ਕਰੋ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਮੀਆਂ ਜ਼ਫ਼ਰ ਮਕਬੂਲ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ