ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ

ਮਦਸਰ ਇਕਬਾਲ ਬੁੱਟ

ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰਾ ਜਾਣਾ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਸਾਂ ਜੇ ਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁੱਗਿਆ ਨਹਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਖਾਟ ਅਲਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਦੀ ਹਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਮਦਸਰ ਬਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਏ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi