ਜ਼ਾਹਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਬ ਦਾ ਡਰ

ਜ਼ਾਹਰ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਏ ਬਾਤਨ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੇ
ਦਿਲ ਵਿਚ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸੇ
ਕੱਠੇ ਹੋ ਹੋ ਬੈਠਣ ਲੋਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ
ਇਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ਼ ਨਾ ਸਕਣ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਅੱਖਾਂ ਕਰ ਕੇ

ਹਵਾਲਾ: ਚਾਰ ਚੁੱਪ ਚੀਜ਼ਾਂ; ਦੋਸਤ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼; ਸਫ਼ਾ 44 ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )