ਕਥਾ

ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੂਫ਼ੀ

ਵਾਹੁੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਤੇ
ਸਾਵੀ ਬੀਹਾਨ ਟਰੀ
ਪਾਰੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਆਈਯ
ਜਿਵੇਂ ਚੰਬੇ ਦੀ ਲੜੀ
ਚੰਨ ਜ਼ਿਵੇਂ ਤੇ ਲੱਥਾ
ਛਿੱਲ ਉਸਮਾਂ ਚੜ੍ਹੀ
ਰਾਹਵਾਂ ਸਵਾਰ ਖੁੰਜਿਆ
ਵਾਗ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਠਰੀ

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੂਫ਼ੀ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ