ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਲਿਖਿਆ ਸੂੰ

ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਲਿਖਿਆ ਸੂੰ
ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਲਿਖਿਆ ਸੂੰ

ਚਾਰ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਬਲਦੇ ਭਾਂਬੜ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ
ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੁੱਲ ਖ਼ੁਦਾਈ ਲਿਖਿਆ ਸੂੰ

ਸੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ
ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਊ ਸਭ'ਰਾਈ ਲਿਖਿਆ ਸੂੰ

ਹੀਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੇੜੇ ਮੰਗਣ ਆਏ ਨੀ
ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰਿਓਂ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਆਈ ਲਿਖਿਆ ਸੂੰ

ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ ਹਰ ਈਦ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ 'ਕਮਰ'
ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਜੁਦਾਈ ਲਿਖਿਆ ਸੂੰ