ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗਰ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਏ

ਕੂੜੇ ਕਾਰੇ ਈ ਹਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਸੂੰ
ਪਿਛਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਉਧਾਰ ਕੀਤੇ ਸੂੰ

ਆਨੇ ਬ੍ਹਾਨੇ ਲਾਂਦਾ ਗੱਲ ਮੁਕਾਂਦਾ ਨਹੀਂ
ਨਾ ਇਕਰਾਰ ਨਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸੂੰ

ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗਰ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਏ
ਖ਼ੌਰੇ ਕਿਸ ਲਈ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਸੂੰ

ਕੁੰਡੀ ਹੁਸਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗਡੋਇਆ ਉੱਤੇ ਰੱਖ
ਆਸ਼ਿਕ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸੂੰ

ਡਾਂਗਾਂ, ਸੋਟੇ ਝੱਲੀ ਬੈਠਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ
ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਸੂੰ

ਹਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਫੱਟ ਤਰੋਪੇ ਘੁੱਲੇ ਨਹੀਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਸੂੰ

ਜਿਧਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਟੁਰ ਗਿਆ 'ਕਮਰ ਫ਼ਰੀਦ'
ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੇ ਜੋ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸੂੰ