ਲੁੱਡਣ ਬੇੜੀ ਪੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ

ਲੁੱਡਣ ਬੇੜੀ ਪੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ
ਹੀਰ ਸਲੇਟੀ ਹੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ

ਝੰਗ ਏ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ
ਰੱਬਾ ਜੰਨਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ

ਹਿਕ ਤਜੱਲੀ ਗਈ ਨਾ ਝੱਲੀ
ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਤੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ

ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਤੂੰ ਏਥੇ ਰੱਖ ਚਾ
ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ

ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ
ਤੇਰੇ ਕਮਰ ਕਸੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ