ਪੰਜਾਬੀ ਧੀ ਐਂ ਤੂੰ

ਪੰਜਾਬੀ ਧੀ ਐਂ ਤੂੰ
ਭਾਗਭਰੀ ਐਂ ਤੂੰ

ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀ
ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ ਐਂ ਤੂੰ

ਹੀਰ ਤਾਂ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ
ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਐਂ ਤੂੰ

ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਧੜੀ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ਼ ਦੀ ਐਂ ਤੂੰ

ਪੋਹ ਦੀ ਤੂੰ ਚਾਨਣੀ
ਧੁੱਪ ਮਾਂਘ ਦੀ ਐਂ ਤੂੰ

ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਰੀਝ ਤੇ
ਸੱਧਰ ਆਖ਼ਰੀ ਐਂ ਤੂੰ

ਕਮਰ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਐਂ ਤੂੰ