ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ

ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ
ਵੇਖ ਕੇ ਗੁੰਮ ਸੁੰਮ
ਠੰਡੀ ਸੀਤ ਹਵਾ ਤੇ ਝੋਲੇ
ਮੇਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ
ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਨੇ
ਰੁਕ ਗਏ ਆਣ ਦਸੰਬਰ ਤੇ
ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸੀ ਸੀਤ ਹਵਾ
ਮੁੜ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ
ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕੋ ਜਿਹਾ
ਮੈਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਰੱਬ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਅੰਬਰ ਤੇ