ਕਮਰ ਫ਼ਰੀਦ ਚਿਸ਼ਤੀ

ਕਮਰ ਫ਼ਰੀਦ ਚਿਸ਼ਤੀ

ਕਮਰ ਫ਼ਰੀਦ ਚਿਸ਼ਤੀ

ਕਮਰ ਫ਼ਰੀਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਪਾਕਪਤਨ ਤੋਂ ਤਾਅਲੁੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ ਵੱਸ ਰਹੇ ਨੇਂ।

ਕਮਰ ਫ਼ਰੀਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ

ਨਜ਼ਮਾਂ