ਪਿਆਰ

ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਸਾਬਰ

ਸਭ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ
ਰੱਬ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਸਾਬਰ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ