ਪਿਆਰ

ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਸਾਬਰ

ਸਭ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ
ਰੱਬ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ

Read this poem in Roman or شاہ مُکھی

ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਸਾਬਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ