ਜੰਗਲ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਵੜ ਈਏ ਜੇਕਰ
ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਏ
ਹਰ ਕੋਈ ਓਥੇ ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ
ਜਾਦੂਗਰ ਯਾ ਚੋਰ ਤੇ ਰਹਜ਼ਨ
ਠੱਗ ਲੁਟੇਰਾ ਲਗਦਾ ਏ
ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਖੰਡਰ ਦੇ ਵਿਚ
ਜੇਕਰ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾਏ
ਜਨ ਚੁੜੇਲ ਬਲ਼ਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ
ਸਦਾ ਬਲੀਖਾ ਪੇਂਦਾਏ