ਕੁਰਾਹ ਸਮੇ ਦੀ ਗੱਲ

ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਨੇਂ ਕਰਾਹ
ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ
ਕੀ ਕਹਾਂ?
ਕਿਸ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਹੈ?
ਰਾਤ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ
ਦਿਨ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ
ਮਾੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ
ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਚਲਦਾ ਨਹੀਂ
ਕਿਸਦਾ ਬਦ ਆਉਣ ਦਾਅ

ਇਹੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ
ਇਕ ਕਿਆਮਤ ਆਉਣ ਦਾਅ
ਹਨ ਸ਼ੋਰ ਹੈ

ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ ਚ
ਕੀੜੀ ਲਤਾੜੀ ਗਈ?
ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਤੋਂ
ਨਾ ਤਕਦੀਰ ਮਾੜੀ ਗਈ

ਕਿਹੜੇ ਮਿਲ ਇਹ
ਹਯਾਤੀ ਵਿਕੇ ਸੋਚ ਲੌ
ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ
ਟਿਕੇ ਸੋਚ ਲੌ
ਕੋਈ ਆਵੇ ਬੜਾ ਜੀਹੜਾ
ਲੱਜ ਪਾਲ਼ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਨੇਂ ਕਰਾਹ ਤੇ
ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ

ਹਵਾਲਾ: ਵਾਛੜ, ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਰਵੀ, ਬਜ਼ਮ ਮੂਲਾ ਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ 2009؛ ਸਫ਼ਾ 39 ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )