ਜੀ ਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੌਹਰਾ ਜੀ

ਜੀ ਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੌਹਰਾ ਜੀ
ਜੀ ਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੌਹਰਾ ਜੀ
ਰੰਗ ਰੰਗੀਲਾ ਛੈਲ ਛਬੀਲਾ
ਤੇਰਾ ਇਕ ਇਕ ਜੀ

ਜੀ ਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੌਹਰਾ ਜੀ
ਜੀ ਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੌਹਰਾ ਜੀ

ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ
ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦੀਵਾ ਜੱਗੇ
ਮੋਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ
ਕਿਹਣ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦੀ ਨਗਰੀ

ਤੇਥੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਏਥੇ ਕੀ
ਜੀ ਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੌਹਰਾ ਜੀ

ਰੁੱਤਾਂ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ
ਥਾਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਲੇ ਠੇਲੇ
ਅੱਠਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨੌ ਨੌ ਮੇਲੇ
ਬੂਹੇ ਬੂਹੇ ਮਝਾਂ ਗਾਵਾਂ,

ਖਾ ਮੱਖਣ ਤੇ ਲੱਸੀਆਂ ਪੀ
ਜੀ ਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੌਹਰਾ ਜੀ

ਚਾਰ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਫੁਲ ਪਏ ਮਹਿਕਣ
ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪੰਛੀ ਚਹਿਕਣ
ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਹਿਕਣ
ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਨੇ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ

ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਨੀ ਵੀਹ
ਜੀ ਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੌਹਰਾ ਜੀ

ਜਾਨੀ ਜਾਣ ਏਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਦਾ
ਮਾਈ ਬਾਪ ਤੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਦਾ
ਰਖਵਾਲਾ ਸੋਹਣੇ ਝੰਡੇ ਦਾ
ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਰਸਦੇ

ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਪੁੱਤਰ ਧੀ
ਜੀ ਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੌਹਰਾ ਜੀ

ਤੇਰਾ ਜੋਬਨ ਸ਼ੋਖ਼ ਜਵਾਨੀ
ਜ਼ਰ ਦੌਲਤ ਤੇ ਆਣੀ ਜਾਣੀ
ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਵੇ ਕਹਾਣੀ
ਵੇਖਿਆ 'ਦਾਮਨ' ਲੌਹਰ ਨਾ ਜਿਸ ਨੇ

ਉਹਨੇ ਡਿੱਠਾ ਕੀ
ਜੀ ਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੌਹਰਾ ਜੀ