ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਬਾਤ

ਵਜਾਹਤ ਮਸਊਦ

ਤੱਤੇ ਥਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਠਲ ਅੱਖ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉੱਜਲ ਮਨਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਸੋਹਣਾ ਪਾਣੀ ਦਵੇ ਹੁਲਾਰੇ ਰਸ਼ਮੀ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦਵੇ ਡਰਾਵੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤਨਹਾਈ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤਰੇਹਾਈ ਪਾਣੀ ਪਰਤ ਨਾ ਆਵੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਯਰਾਨਾ ਕਿਹਾ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਵਜਾਹਤ ਮਸਊਦ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ