ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ

ਇੰਨੀ ਭੜੋ ਮਠੇਂ ਉਹ ਉਹ ਮਿੱਠੀ

ਇੰਨੀ ਭੜੋ ਮਠੇਂ ਉਹ ਉਹ ਮਿੱਠੀ
ਕੋਠੀ ਬਿਰਹੋਂ ਤੇ ਡ ਹੱਡ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਹੋਇਆ

ਲਹਿਰ ਪੀਡੋਵਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਵੇ ਸੀਨੇ ਮੇਰੇ
ਜੀਵ ਦੇ ਵਿਚ ਡੰਡੂਲ ਹੋਇਆ

ਤਲਬ ਡੁੱਬ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਦਾਮ ਵਸੂਲ ਹੋਇਆ

ਲੋਗ ਨਫ਼ੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੇਨ ਤਰਲੇ
ਮੇਰਾ ਸਣੇ ਵਹੀ ਚੌੜ ਮੂਲ ਹੋਇਆ

ਅੰਬ ਸੈਚ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਪਾਲੇ
ਭਾਤਤੀ ਦੇ ਅੰਤ ਬਬੂਲ ਹੋਇਆ

ਖੇੜਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਪਰਚ ਦਾ ਜੀਵ ਮੇਰਾ
ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਾਲ ਦਾ ਰੱਬ ਰਸੂਲ (ਸਲ.) ਹੋਇਆ