ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਬਰ

ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕੌਣ ਸਾਂ ਮੈਂ
ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦੇ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਈਂ ਸਕਦੇ
ਕਿਸੇ ਅਜਬ ਮਲਾਲਾਂ ਦੇ