ਇਹੋ ਈ ਏ ਤਕਦੀਰ

ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਗੇਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂ ਗੇਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਵੀ

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ