ਇਹੋ ਈ ਏ ਤਕਦੀਰ

ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਗੇਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂ ਗੇਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਵੀ

Read this poem in Roman or شاہ مُکھی

ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ