ਸੂਹੇ ਫੁੱਲਾਂ ਆਲੀ ਕੁੜਤੀ ਪਿੱਛੇ ਅਗਗ
ਅੱਗ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੜਦੇ ਵੇਖੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ

ਹਵਾਲਾ: ਇਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ; ਸਾਂਝ; ਸਫ਼ਾ 53 ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )