ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਰਾਜਪੂਤ

ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਰਾਜਪੂਤ

ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਰਾਜਪੂਤ

ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਰਾਜਪੂਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਬਹਾਵ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਰੁਮਾਨਵੀ ਹਕੀਕੀਤ ਪਸੰਦੀ ਤੇ ਇਸ਼ਤਰਾਕੀ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਤੇ ਮੁਬਨੀ ਏ।

ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਰਾਜਪੂਤ ਕਵਿਤਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ