ਕਿਨਾਰੇ

हिजर किनारे बैठ के
इसां लिखे वस्ल गुलाब
क़ब्र किनारे बैठ के
इसां लिखे जीवन ख़ाब

ਹਵਾਲਾ: ਇਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ; ਸਾਂਝ; ਸਫ਼ਾ 34 ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )