ਇਸ਼ਕ

ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ

ਦਿਲ ਦੀ ਮੇਲ਼ ਉਤਾਰਦਾ
ਏਸ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਇਸ਼ਕ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦਾ ਹਾਣੀ

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ