ਕੰਨਾਂ ਪਿਆਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਾਣੀ

ਅਹਿਮਦ ਨਈਮ ਅਰਸ਼ਦ

ਕੀ ਕੀ ਸਦਮੇ ਸੂਹਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀ
ਵੇਹੰਦਾ ਵੇਹੰਦਾ ਵੀਹ ਗਿਆ ਪਾਣੀ

ਚੁੰਮ ਨਾ ਸਕਿਆ ਲਬ ਅਸਗ਼ਰ(ਅਲੈ.) ਦੇ
ਕੰਨਾਂ ਪਿਆਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਾਣੀ

Read this poem in Romanor شاہ مُکھی

ਅਹਿਮਦ ਨਈਮ ਅਰਸ਼ਦ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ