ਅਖ਼ਲਾਕ ਆਤਿਫ਼
1946 – 2021

ਅਖ਼ਲਾਕ ਆਤਿਫ਼

ਅਖ਼ਲਾਕ ਆਤਿਫ਼

ਅਖ਼ਲਾਕ ਆਤਿਫ਼ ਸਰਗੋਧਾ ਤੋਂ ਤਾਅਲੁੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ।

ਅਖ਼ਲਾਕ ਆਤਿਫ਼ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ