ਅੱਖੀਆਂ ਕਰਨ ਸਵਾਲ ਵੇ ਮਾਹੀ

ਅਲੀਮ ਸ਼ਕੀਲ

ਅੱਖੀਆਂ ਕਰਨ ਸਵਾਲ ਵੇ ਮਾਹੀ ਵੇਖ ਲੈ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਵੇ ਮਾਹੀ ਚਾਰ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਵੈਰੀ ਮਿਲਿਆ ਰਾਹਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾਲ਼ ਵੇ ਮਾਹੀ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੁੱਗ ਸੀ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੰਗਾਲ ਵੇ ਮਾਹੀ ਅੱਖ ਬਦਲਣ , ਅੱਖ ਲਾਵਣ ਦੇ ਵਿਚ ਤੇਰਾ ਅਜਬ ਕਮਾਲ ਵੇ ਮਾਹੀ ਤੇਰੀਆਂ ਨਿੱਘੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪਈਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਰੁੱਤ ਸਿਆਲ਼ ਵੇ ਮਾਹੀ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਅਲੀਮ ਸ਼ਕੀਲ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ