ਲ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਟ ਚਾਟੇ ਦੀ

ਲ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਟ ਚਾਟੇ ਦੀ, ਇਤਨ ਵਿਚ ਕਤੀਨਦੜੀ ਨੂੰ
ਉਪਰ ਵਾਰੀਵ ਝਾਤ ਜੋ ਪਾਉ ਸੂ, ਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹਸੀਨਦੜੀ ਨੂੰ
ਰੰਗ ਕਰਾਨਦੜੀ ਸੋਹੜੇ ਬਾਣੇ, ਸਿਆਲੀਂ ਵਿਚ ਸਹੀਨਦੜੀ ਨੂੰ
ਹੈਦਰ ਗੱਲ ਵਿਚ ਤੀਨਦੜੀ ਪਾਉ, ਸੂ ਚਰਖ਼ੇ ਤੰਦ ਘਤੀਦੜੀ ਨੂੰ
ਅਲਫ਼ ਇੰਨ ਬਣ, ਇੰਨ ਬਿਨ, ਇੰਨ ਬੁਣ ਥੀਂ, ਇਕ ਸਮਝ ਅਸਾਡੜੀ ਰਮਜ਼ ਮੀਆਂ

ਹਵਾਲਾ: ਕਲੀਆਤ-ਏ-ਅਲੀ ਹੈਦਰ; ਅਕਾਦਮੀ ਅਦਬੀਆਤ ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )