ਖੋਜ

ਦਿਲ ਬਿਖ਼ਲੀ ਹਾਸਿਦ ਹੰਕਾਰੀ

ਦਿਲ ਬਿਖ਼ਲੀ ਹਾਸਿਦ ਹੰਕਾਰੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰੀ ਨਾ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਤਮੀਜ਼ ਰਹੀ ਫ਼ਿਰ ਦੀਨ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰੀ ਜਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੇ ਅਮਲੀ ਗ਼ੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰੀ ਜਿਸ ਸੌ ਕੇ ਅਮਜਦ ਦਿਨ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਜਾਗੇ ਰਾਤਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰੀ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی
ਅਮਜਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਮਜਦ Picture

ਅਮਜਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਮਜਦ ਲੰਦਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਲਖੀਕ ਨੇਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਰਦੂ ਤੇ ਪੰਜ...

ਅਮਜਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਮਜਦ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ