ਹਿਜਰ ਦੀ ਇਸ ਰਾਤ ਵਿਚ

ਹਿਜਰ ਦੀ ਇਸ ਰਾਤ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ
ਫੇਰ ਬੱਤੀ ਯਾਦ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ

ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਖ਼ਮ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਂ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਸੀ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇ ਗਈ

ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਇਸੀ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਉਤੋਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ
ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਜਿਕਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਅਜੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ

ਰਲ ਗਈ ਸੀ ਏਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ
ਏਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਮਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁੜੱਤਣ ਪੀ ਲਈ

ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਇਸੀ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਉਤੋਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ
ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਅਜੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ