ਦੁਨੀਆਂ ਮੇਰਾ ਦੇਸ

ਦੁਨੀਆਂ ਮੇਰਾ ਦੇਸ
ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਮੇਰਾ ਦੇਸ

ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ
ਮੈਂ ਈ ਮੈਂ ਆਂ ਫ਼ਲਕੋਂ ਪਾਰ ਵੀ
ਕੋਈ ਦੇਸ ਨਹੀਂ ਪਰਦੇਸ
ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਮੇਰਾ ਦੇਸ

ਮੈਂ ਆਦਮ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਆਦਮ
ਇਸ਼ਕ ਨਸਾਬ ਤੇ ਮਕਤਬ ਆਦਮ
ਏਹੋ ਮੇਰਾ ਵੇਸ
ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਮੇਰਾ ਦੇਸ

ਫੁੱਟੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀ ਧਾਰਾਂ
ਬੰਨ੍ਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ
ਵੰਡਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕੇਸ ?
ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਮੇਰਾ ਦੇਸ