ਅੰਜੁਮ ਸਲੇਮੀ
1963 –

ਅੰਜੁਮ ਸਲੇਮੀ

ਅੰਜੁਮ ਸਲੇਮੀ

ਅੰਜੁਮ ਸਲੇਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਏ। ਆਪ ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਅਦਬੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹਨ । ਆਪ ਨੇਂ ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿਚ ਲਾਇਲਪੁਰ ਟੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਅਦਬੀ ਬੈਠਕ ਬਣਾਈ ਜੀਹਨਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅਦਬੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰੋਗ਼ ਏ।

ਅੰਜੁਮ ਸਲੇਮੀ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ

ਨਜ਼ਮਾਂ