ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਲਫ਼ ਦੇ ਕੁੰਡਲ਼

ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨੈਂ , ਮੋਇਆਂ ਵਾਂਗਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ
ਉਹਨੇ ਮ ੜ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਪੱਥਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ

ਆਪੇ ਉਹਨੇ ਮਜਮ ਇੰ ਲਾਐ ਅ ਲੋਕਾਂ ਦਾ
ਆਪੇ ਉਹਨੇ ਤ-ਏ- ਰ ਬਿੱਤਰ ਕ ਰ ਛੱਡਿਆ

ਸਿਦੱਹੇ ਸਾਧੇ ਨਫ਼ਲ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ
ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਲਫ਼ ਦੇ ਕੁੰਡਲ਼ ਕਾਫ਼ ਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ