ਵਾ ਹੁੰਦੀਏ ਨੀ ਰਾਈਏ

ਵਾ ਹੁੰਦੀਏ ਨੀ ਰਾਈਏ
ਆਜਾ ਰਲ ਖਾਵੀਏ
ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਛੋਲੀਆ
ਧਰੇਕ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ
ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਮੌਸਮਾਂ
ਆਰਾਮ ਹੋਸੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਦਰਾਂ ਤ੍ਰੇਲ ਦਿਆਂ
ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਵਿਛਾਈਏ