ਅਲਫ਼ ਸੁਲੱਖਣਾ

ਆ ਪਛੋਤਾ ਦਈਏ

ਕਲੀਦੀ ਕਰੋਨਬਲੀ

ਕੋਈ ਤੇ ਹੋਵੇ

ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮਚਾਈਏ

ਛੱਜ ਚ ਛੰਡਾ ਦਈਏ

ਤਰਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ?

ਧਨ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਏ

ਪੂਰਾ ਰੋਗ

ਰੁਠੜੇ ਮਨਾਵੀਏ

ਵਾ ਹੁੰਦੀਏ ਨੀ ਰਾਈਏ

ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਓਈਏ