ਬਿੱਜੂ ਸਜੋ ਕੰਬਲੀ!

ਬਿੱਜੂ ਸਜੋ ਕੰਬਲੀ!
ਅੱਲ੍ਹਾ ਵਰ ਸੋ ਮੀਂਹ!
ਜਾਇ ਮੁੱਲਾਂ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾਂ,
ਟੱਟੂ ਨਹੀਂ ਨੀਨਹਾ

ਉਲਥਾ

Fareed, I was worried that my turban might become dirty. My thoughtless self did not realize that one day, dust will consume my head as well.

ਉਲਥਾ: S. S. Khalsa