ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ

ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ

1179 – 1266

 

ਸ਼ਾਇਰੀ

ਸ਼ਲੋਕ