ਹੂੰ ਢੋਨਡੀਨਦੀ ਸੱਜਣਾ

See this page in :  

ਹੂੰ ਢੋਨਡੀਨਦੀ ਸੱਜਣਾ
ਸੱਜਣ ਮੀਡੇ ਨਾਲ਼
ਨਾਨਕ ਅਲ਼ਖ ਨਾ ਲਿਖੀਏ
ਗੁਰ ਮੁੱਖ ਦਈਏ ਦਿਖਾਲ

ਉਲਥਾ

I search for my friend, but my Friend is already with me. O Nanak, the Unseen Lord cannot be seen; he is revealed only to the Gurmukh.

ਉਲਥਾ: S. S. Khalsa

ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ