ਫ਼ਰੀਦਾ ਕੰਤ ਰੰਗਾ ਵਲ਼ਾ

ਫ਼ਰੀਦਾ ਕੰਤ ਰੰਗਾ ਵਲ਼ਾ
ਵਿਦਾ ਬੇ ਮੁਹਤਾਜ
ਅੱਲ੍ਹਾ ਸੇਤੀ ਰੱਖਿਆ
ਇਹ ਸਚਾਵਾ ਸਾਜ

ਹਵਾਲਾ: ਕਲਾਮ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ; ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ; ਪੀਕੀਜ਼ਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ; ਸਫ਼ਾ 56 ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )

ਉਲਥਾ

Fareed, my Husband Lord is full of joy; He is Great and Self-sufficient. To be imbued with the Lord God- this is the most beautiful decoration.

ਉਲਥਾ: S. S. Khalsa