ਹੰਸਾਂ ਦੇਖ ਤਰੰਦਿਆਂ

See this page in :  

ਹੰਸਾਂ ਦੇਖ ਤਰੰਦਿਆਂ
ਬਗਾਂ ਆਇਆ ਚਾਵ
ਦੱਬ ਮੋਏ ਬਿੱਗ ਬਪੁੜੇ
ਸਿਰ ਤਲ਼ ਉਪਰ ਪਾਵ

ਉਲਥਾ

Seeing the swans swimming, the cranes became excited. The poor cranes were drowned to death, with their heads below the water and their feet sticking above.

ਉਲਥਾ: S. S. Khalsa

ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ