ਸੋਈ ਸਰਵਰੁ ਢੂਢਿ ਲਹੁ

ਸੋਈ ਸਰਵਰੁ ਢੂਢਿ ਲਹੁ
ਜਿਥਹੁ ਲਭੀ ਵਥੁ ॥
ਛਪੜਿ ਢੂਢੈ ਕਿਆ ਹੋਵੈ
ਚਿਕੜਿ ਡੁਬੈ ਹਥੁ ॥

ਹਵਾਲਾ: ਕਲਾਮ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ; ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ; ਪੀਕੀਜ਼ਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ; ਸਫ਼ਾ 36 ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )

ਉਲਥਾ

Fareed, seek that sacred pool, in which the genuine article is found. Why do you bother to search in the pond? Your hand will only sink into the mud.

ਉਲਥਾ: S. S. Khalsa